nl | en | fr
 0
 

Algemene voorwaarden voor internetverkoop

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden.

1. Identificatie van de verkoper

VZW Think-Pink "Think-Pink" genoemd.
Researchdreef 12, 1070 Brussel (België
BTW BE 0810.893.274
Tel. 0474 95 07 16
E-mail shop@think-pink.be

2. Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Think-Pink aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Think-Pink kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Think-Pink is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. Totstandkoming internetverkoop

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.think-pink.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Think-Pink behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Think-Pink weigeren.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving) -met de volgende betaalkaarten: VISA / MASTERCARD / AURORA / BANCONTACT / MISTER CASH - via internetbankieren: Dexia Netbanking; KBC/CBC Online, ING Homepay
b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer 001-5758752-35 (BIC GEBABEBB)

Indien hij een volledige uitgestelde betaling wenst, dient de klant te kiezen voor een volledige betaling met kredietkaart en een mail met zijn verzoek te sturen naar shop@think-pink.be

7. Levering

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. Bestellingen worden in principe geleverd door een koerier. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. (voor de gelijktijdige levering van meerdere pakketten op één adres betaalt de klant slechts éénmaal de leveringskost) De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Bestellingen die via koerierdienst geleverd worden, worden op gelijkvloers geleverd.

Bestellingen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden geleverd binnen de 4 weken.
Voor bestellingen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Think-Pink (via e-mail) de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de geplande leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

8. Contact en opmerkingen levering

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Think-Pink webshop op 0474 95 07 16 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) of via shop@think-pink.be.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden via shop@think-pink.be

9. Recht van verzaking

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Think-Pink Webshop, Researchdreef 12, 1070 Brussel, België.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Think-Pink de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

10. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – back-up).

11. Deelnemen aan evenementen

Het is de deelnemer bekend dat deelnemen aan een editie van de Race for the Cure, Bike for Think-Pink, Walk for Think-Pink of Run for Think-Pink bepaalde risico’s inhoudt waardoor er zich lichamelijke letsels kunnen voordoen. De deelname geschiedt volledig op eigen risico. De deelnemer verklaart hierbij de organisatie niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.

12. Transportkosten

Een aantal producten hebben geen verzendingskosten, bijvoorbeeld digitale tickets. Prijzen in euro (incl BTW).

Deze voorwaarden gelden vanaf 1/12/2010