Algemene gebruiksvoorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer
VZW Think Pink (Think Pink genoemd)

Vestigingsadres  
Researchdreef 12
1070 Brussel
België

Telefoonnummer
+32 (0)474 95 07 16

E-mailadres
info@think-pink.be

Ondernemingsnummer 
0810.893.274

BTW identificatienummer
BE 0810.893.274

Gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.think-pink.be. Deze website gebruiken betekent dat je deze voorwaarden aanvaardt en je ertoe verbindt deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website mag je gratis gebruiken zolang je ze niet onrechtmatig kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Think Pink is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Think Pink.

Rechtmatig gebruik

Je verbindt je er onder meer toe om de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken:

 • Je verbindt je ertoe om de website niet zo te gebruiken dat ze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
 • Je verbindt je ertoe om de website niet te gebruiken voor transmissie of posten van computervirussen, voor transmissie of posten van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 • Je verbindt je ertoe om de website niet zo te gebruiken dat je inbreuk pleegt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 • Je verbindt je ertoe om de website niet te gebruiken voor posten en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Think Pink, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

Correctheid van informatie

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Think Pink te mogen claimen of te veronderstellen. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod geven een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Think Pink streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Think Pink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Think Pink daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden. Raadpleeg altijd een deskundige ter zake voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitste advies.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 • Als klant draag je de verantwoordelijkheid om het verzendadres juist in te voeren. Je dient deze gegevens te controleren op juistheid. Indien jouw adres niet juist blijkt te zijn, valt dit onder jouw verantwoordelijkheid. Eventuele extra verzendkosten voor het terughalen van het pakket of het verliezen van het pakket, zullen op jou worden verhaald.
 • Bij de aankoop van producten kun je als consument de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat jij het product ontvangen hebt of een vooraf door jou aangewezen en aan Think Pink bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. Je pakt het product slechts in die mate uit of gebruikt het voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wil houden. Als je van het herroepingsrecht gebruikmaakt, retourneer je het product met alle geleverde toebehoren en - als redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Think Pink, conform de door Think Pink verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer je gebruik wil maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Think Pink. Dat doe je schriftelijk via office@think-pink.be. Vermeld in je e-mail uitdrukkelijk dat je de aankoop ongedaan wenst te maken en vermeld ook de volgende gegevens: 
  -    naam
  -    adres
  -    telefoonnummer
  -    e-mailadres
  -    bestelnummer van je aankoop 
  -    datum van bestelling en ontvangst
  -    rekeningnummer
 • Verstuur je pakket naar Think Pink - Sint-Pietersmolenstraat 23 - 8000 Brugge. Vermeld op de verzending je bestelnummer, adres en e-mailadres.
 • Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht stuur je het product binnen 14 dagen retour. Je moet kunnen bewijzen dat je de geleverde zaken tijdig hebt teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending.
 • Als je na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Think Pink hebt teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten

 • Bij levering van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, richt je je tot de redelijke en duidelijke instructies van Think Pink, ter zake verstrekt bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering.

Kosten in geval van herroeping

 • Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 • Als je een bedrag betaald hebt, betaalt Think Pink dit bedrag zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Op voorwaarde dat het product al terug ontvangen is door Think Pink of dat je sluitend bewijs van complete terugzending kunt voorleggen. Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die jij hebt gebruikt tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou zelf ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • Je kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer Think Pink niet alle wettelijk verplichte informatie verstrekt over het herroepingsrecht; vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

 • Think Pink kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als Think Pink dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door Think Pink tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van jou; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Think Pink geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan je de verzegeling hebt verbroken; voor hygiënische producten waarvan je de verzegeling hebt verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met jouw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.

Wijzigingen

Als deze algemene voorwaarden wijzigen, vind je de meest recente versie op deze pagina.

Statistieken

Think Pink kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen i.v.m. deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid en gebruik van cookies

Wij hebben respect voor jouw privacy en het gebruik, bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van deze website betekent dat je akkoord gaat met ons privacybeleid. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.