Patiëntenrechten

Borstkankerpatiënten hebben een basisrecht op de best mogelijke zorg. Wij willen elke dag opnieuw blijven inzetten voor een nog betere behandeling, informatieverstrekking, zorg en nazorg. Ook de financiële impact voor lotgenoten en hun familie is voor ons van groot belang.

Ronde Tafel Borstkanker

Hoe proberen we onze doelen te realiseren? Think Pink organiseerde al vier Rondetafelgesprekken Borstkanker. Het meest recente vond plaats op 25 november 2021 in Brussel. Een dertigtal belangrijke stakeholders discussieerde er over verschillende items om gezamenlijk de prioriteiten voor het komende jaar vast te leggen. Zowel onderzoekers, artsen-specialisten, verpleegkundigen, overheidsinstellingen, de verzekeringssector, patiëntenorganisaties als de farma-industrie namen deel aan het debat.

Het doel van dit jaarlijkse overleg is tweeërlei: de balans van het voorbije jaar opmaken en de prioritaire actiepunten voor het komende jaar bepalen. Ondanks de uitdagende omstandigheden konden we opnieuw rekenen op een grote belangstelling en heel wat interessante bijdragen van de deelnemers. We hopen dan ook dat het overleg voor allen tot nieuwe inzichten heeft geleid. Wij gaan er alvast vol goeie moed tegenaan in 2022!

10 prioritaire actiepunten voor 2022

Na de derde Ronde Tafel en intern overleg hebben we een duidelijker beeld van de 10 prioriteiten waarrond we in 2022 willen werken. Je vindt ze hieronder.  

1) Sensibiliseren rond het belang van erkende borstklinieken en ervoor ijveren dat behandelingen voor borstkanker alleen nog daar mogelijk zijn en terugbetaald worden.

2) Streven naar een hogere participatiegraad aan de officiële screeningsprogramma’s (bevolkingsonderzoek) met een specifieke focus op Wallonië en Brussel door op lokaal niveau te sensibiliseren met behulp van de Think Pink-steden en -gemeenten.

3) Ervoor ijveren dat real world data over borstkanker vlot beschikbaar zijn voor beleidsbeslissingen en onderzoek en dat herval permanent wordt geregistreerd.

4) Zoveel mogelijk info voor lotgenoten bundelen om de administratieve last te verlichten en hun een stem te geven in hun behandelingsproces.

5) Opvolgen van het dossier voor de terugbetaling van hoofdhuid- en hand-voetkoeling dat we samen met UZ Leuven, de BSMO en achttien andere ziekenhuizen indienden bij het RIZIV.

6) Opvolgen van het pilootproject (1 juli 2019 tot 30 juni 2022) m.b.t. de terugbetaling van genexpressieprofileringstesten om de gevoeligheid voor chemotherapie te bepalen en onnodige chemotherapie te vermijden.

7) Artsen, zorgverstrekkers, onderzoekers en ziekenhuizen versterken in hun communicatie naar patiënten en bruggen bouwen tussen beide partijen.

8) Problemen met seksualiteit en intimiteit bij borstkanker uit te taboesfeer halen en bespreekbaar maken dankzij het onderzoek ‘Seksualiteit en borstkanker’.

9) Radiotherapie in crawlbuikligpositie mee mogelijk maken in alle radiotherapiecentra in ons land door de opleiding voor het zorgpersoneel te financieren.

10) Sensibiliseren rond het belang van menselijkheid in de zorg. Een vriendelijk woord en een luisterend oor kosten niets, maar maken vaak een wereld van verschil.

Verslag

Lees hier het volledige verslag.

Beleidsvoorstellen

Think Pink zetelt in heel wat werkgroepen, zowel op regionaal als op nationaal vlak. Zo kunnen we de juiste prioriteiten meegeven aan het beleid of kunnen we bepaalde dossiers die belangrijk zijn voor onze lotgenoten, op een actieve manier helpen realiseren. In dat kader organiseert Think Pink ook geregeld overleg en contact met de verschillende kabinetten van de bevoegde ministers.

Zo zijn er terugbetalingsdossiers bij het RIZIV, campagnes voor tijdige controle bij de regionale overheden, aanpassingen aan de verzekeringswetgeving en tal van andere beleidsvoorstellen die wij voor onze lotgenoten en hun omgeving belangrijk vinden.