Patiëntenrechten

Borstkankerpatiënten hebben een basisrecht op de best mogelijke zorg. Wij willen elke dag opnieuw blijven inzetten voor een nog betere behandeling, informatieverstrekking, zorg en nazorg. Ook de financiële impact voor lotgenoten en hun familie is voor ons van groot belang.

Ronde Tafel Borstkanker

Hoe proberen we onze doelen te realiseren? Think Pink organiseerde al drie Rondetafelgesprekken Borstkanker. Het meest recente vond plaats op 26 november 2020 via Zoom. Een dertigtal belangrijke stakeholders discussieerde er over verschillende items om gezamenlijk de prioriteiten voor het komende jaar vast te leggen. Zowel onderzoekers, artsen-specialisten, verpleegkundigen, overheidsinstellingen, de verzekeringssector, patiëntenorganisaties als de farma-industrie namen deel aan het debat.

9 prioritaire actiepunten voor 2021

Na de derde Ronde Tafel en intern overleg hebben we een duidelijker beeld van de 9 prioriteiten waarrond we in 2021 willen werken. Je vindt ze hieronder.  

1) Ervoor ijveren dat behandelingen voor borstkanker alleen nog mogelijk zijn in erkende borstklinieken en enkel daar terugbetaald worden.

2) Streven naar een hogere participatiegraad aan de officiële screeningsprogramma’s (bevolkingsonderzoek) met een specifieke focus op Wallonië en Brussel door op lokaal niveau te sensibiliseren met behulp van de Think Pink-gemeenten.

3) Ervoor ijveren dat real world data over borstkanker vlot beschikbaar zijn voor beleidsbeslissingen en onderzoek en dat herval permanent geregistreerd wordt.

4) Het Think Pink-boek updaten en de Think Pink Guide-app herwerken om nog beter tegemoet te komen aan de noden van patiënten en hen een stem te geven in het behandelingsproces.

5) Ervoor ijveren dat hoofdhuidkoeling specifieker ingezet wordt en ijveren voor een terugbetaling, waar mogelijk als alternatief voor een pruik.

6) Het pilootproject (1 juli 2019 tot 30 juni 2022) m.b.t. de terugbetaling van genexpressieprofileringstesten om de gevoeligheid voor chemotherapie te bepalen, waardoor onnodige chemotherapie vermeden kan worden, opvolgen.

7) Artsen, zorgverstrekkers, onderzoekers en ziekenhuizen versterken in hun communicatie naar patiënten en bruggen bouwen tussen beide partijen.

8) Ijveren voor een gestructureerde aanpak, een duidelijk legaal kader en blijvende financiering voor thuishospitalisatie, ook na afloop van de pilootprojecten.

9) De prioriteiten nauw opvolgen door: 
- een maandelijkse interne focus op één actiepunt;
- een driemaandelijkse update voor de deelnemers van de Ronde Tafel; 
- een jaarlijkse evaluatie van de prioriteiten;
- geregeld overleg met de bevoegde ministers.

Verslag

Lees hier het volledige verslag.

Beleidsvoorstellen

Think Pink zetelt in heel wat werkgroepen, zowel op regionaal als op nationaal vlak. Zo kunnen we de juiste prioriteiten meegeven aan het beleid of kunnen we bepaalde dossiers die belangrijk zijn voor onze lotgenoten, op een actieve manier helpen realiseren. In dat kader organiseert Think Pink ook geregeld overleg en contact met de verschillende kabinetten van de bevoegde ministers.

Zo zijn er terugbetalingsdossiers bij het RIZIV, campagnes voor tijdige controle bij de regionale overheden, aanpassingen aan de verzekeringswetgeving en tal van andere beleidsvoorstellen die wij voor onze lotgenoten en hun omgeving belangrijk vinden.

Campagnes, media en acties

Think Pink organiseert regelmatig specifieke campagnes via de media of samen met partners. Zo was er in 2019 een campagne met de steun van Roche en Tempo-Team waarbij we meer dan 100.000 pralines in de vorm van een borst verdeelden op 17 verschillende locaties in het land. Met de campagnes wil Think Pink blijvende aandacht vragen voor tijdige controles op borstkanker.